Beleggings­verzekeringen bij Centraal Beheer

Details berekening

Hieronder leest u hoe we de vergoeding berekenen bij een lopende beleggingsverzekering. Is uw verzekering al beëindigd of hebt u deze zelf vroegtijdig beëindigd? Dan kunt u de details van die berekening terugvinden op de volgende pagina's:

Berekening vergoeding kosten

Aan de hand van de maximale kostenpercentages hebben we berekend of u een vergoeding krijgt. En zo ja, hoe hoog deze is. Het kostenpercentage dat voor uw beleggingsverzekering geldt, staat vermeld in uw persoonlijke berekening. De berekening maken we als volgt:

 1. Waarde op einddatum op basis van de kosten en risicopremies van de verzekering

Eerst berekenen we de waarde op de einddatum van de beleggingsverzekering. We gaan uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering. We kijken daarbij niet alleen naar de kosten en risicopremies die we in rekening brachten. Maar ook naar de kosten en risicopremies die we in de toekomst in rekening brengen. Hierbij maken we de volgende tussenstappen:

 1. Waardeontwikkeling van de startdatum van de verzekering tot de berekeningsdatum:
  We berekenen de waardeontwikkeling tot de berekeningsdatum op basis van het werkelijk behaalde rendement. Per verzekering kijken we welke handelingen in het verleden zijn gedaan. Zoals stortingen, ingehouden kosten, risicopremiebetalingen en (fonds)wijzigingen.
 2. Waardeontwikkeling van de berekeningsdatum tot het einde van de looptijd:
  Bij beleggingsverzekeringen die nog lopen hebben we ook te maken met een toekomstige periode. Die is onzeker. Voor de periode van de berekeningsdatum tot het einde van de looptijd rekenen we met een toekomstig bruto rendement van 6% per jaar. Dat is het percentage dat de Ombudsman Financiële Dienstverlening adviseert. De kostenberekening maken we op basis van dit rendement en de huidige polisafspraken. Bij rentefondsen en renterekeningen rekenen we niet met 6%, maar met het rentepercentage dat u op deze fondsen ontvangt.

We rekenen met een bruto rendement. De fondskosten zijn nog niet verrekend met dit rendement. De fondskosten worden ook wel Total Expense Ratio (TER) genoemd. Deze kosten zijn afhankelijk van het fonds waarin belegd wordt. Daarom kunnen we het netto rendement hier niet noemen. Het netto rendement = het bruto rendement -/- de TER.

 1. Waarde op einddatum op basis van de maximale kosten en risicopremies volgens de Achmea-regeling

Daarna maken we op dezelfde manier als in stap 1 een tweede berekening. Maar nu berekenen we de eindwaarde op basis van kosten en risicopremies zoals deze zijn vastgelegd in de Achmea-regeling.

 1. Verschil

We kijken wat het verschil is tussen de twee berekende eindwaarden.

 1. Vergoeding kosten
 • Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. U krijgt een vergoeding.
 • Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering hoger dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering lager dan afgesproken in de Achmea-regeling. U krijgt geen vergoeding.

We vergoeden meteen na de berekening het verschil van de waarden op de einddatum van de verzekering. Bij lopende verzekeringen voegen we de vergoeding meteen toe aan de waarde van de verzekering. Omdat we de vergoeding meteen verwerken, rekenen we uit wat het verschil aan het einde van de looptijd op de berekeningsdatum waard is. Want 1 euro in de toekomst is minder waard dan 1 euro nu. We rekenen het verschil terug tegen een percentage van 4%, zoals is afgesproken met de consumentenorganisaties.

Het verschil tussen 6% en 4%
Bij de berekening van de waarde op einddatum van de berekening gaan we uit van een bruto fondsrendement van 6%. Van die 6% worden de fondskosten afgehouden. Dat betekent dat de fondskoers netto met ongeveer 5% toeneemt. Dit is afhankelijk van uw beleggingsverzekering en het fonds waarin u belegt. We rekenen uit wat de waarde op de einddatum waard is op de berekeningsdatum. Deze waarde rekenen we niet terug aan 6% bruto (=5% netto), maar tegen 4% netto. Dit is gunstig voor u. We maken dit duidelijk met volgend rekenvoorbeeld;

Als € 100,00 rendeert met een nettorendement van 5%. Dit betekent bijvoorbeeld dat € 100,00 in 2011, een jaar later, in 2012, € 105,00 is geworden. Als we deze € 105,00 in 2012 terugrekenen, maar dan tegen 4%, dan hebben we in 2011 € 100,96. Dit is meer dan € 100,00. Daarom is terugrekenen tegen 4% netto gunstig voor u.

 1. Berekening vergoeding hefboomwerking

De berekening van de vergoeding voor de hefboomwerking gebeurt in drie stappen.

 • We kijken welke risicopremies in rekening zijn gebracht. We doen dit over de periode van de start van uw beleggingsverzekering tot aan de berekeningsdatum.
 • Daarna berekenen we wat deze risicopremies zouden zijn bij een bruto rendement van 6% per jaar.
 • We kijken wat het verschil is tussen 1 en 2. Is er meer risicopremie gerekend dan bij een bruto rendement van 6% per jaar? Dan krijgt u een vergoeding.
 1. Uw totale vergoeding

De vergoeding voor de kosten en de vergoeding van de hefboomwerking bij elkaar opgeteld is uw totale vergoeding.

Voorbeeldberekeningen

We maakten een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht: